Vizija, misija, filosofija

Mokyklos vizija

Atvira pokyčiams, sėkminga, savitas tradicijas puoselėjanti gimnazija, kurioje kiekvienas yra svarbus.

Mokyklos misija

Gimnazija teikia kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, įgyvendindama Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus. Sudaro sąlygas ne tik atskleisti savo individualumą, bet ir augti kūrybingai asmenybei, gebančiai sėkmingai veikti šiuolaikiniame pasaulyje.

Mokyklos filosofija   

„Mylėti kitą žmogų – tai tobulėti pačiam“  Jan Tvardovski

Vertybės

Atvirumas, atsakingumas, kūrybiškumas, bendruomeniškumas, humaniškumas

Strateginiai tikslai ir uždaviniai:

1 tikslas. Užtikrinti ugdymo kokybę kiekvienam mokiniui.

1.1. uždavinys. Atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimas.

1.2. uždavinys. Sąlygų kiekvienam mokiniui patirti sėkmę kūrimas, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą.

1.3. uždavinys. Mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, sukuriant emociškai saugų mikroklimatą.

2 tikslas. Tobulinti bendravimo, bendradarbiavimo ir reflektavimo kultūrą, įgyvendinant humanistinės kultūros ugdymo menine veikla programą.

2.1. uždavinys. Pasidalytosios lyderystės principų taikymas ir reflektavimo kultūros puoselėjimas.

2.2. uždavinys. Gimnazijos tinklaveikos tobulinimas.

2.3.uždavinys. Gimnazijos bendruomenės įsitraukimas į mokyklos 70-mečio jubiliejaus organizavimą.

3 tikslas. Kurti saugią ir šiuolaikišką gimnazijos aplinką.

3.1. uždavinys. Gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas ir pritaikymas šiuolaikiškam ugdymui(si).

3.2. uždavinys. Ugdymo proceso aprūpinimas naujomis skaitmeninėmis ir kt. mokymo priemonėmis.

Atnaujinta: 2022-12-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.05 - 12.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie