Vizija, misija, filosofija

Vizija

Atvira pokyčiams, sėkminga, savitas tradicijas puoselėjanti gimnazija, kurioje kiekvienas yra svarbus.

Misija

Gimnazija teikia kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, įgyvendindama Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus. Sudaro sąlygas ne tik atskleisti savo individualumą, bet ir augti kūrybingai asmenybei, gebančiai sėkmingai veikti šiuolaikiniame pasaulyje.

Vertybės:

Atvirumas. Gimnazijos bendruomenė yra atvira naujoms idėjoms, pokyčiams ir bendradarbiavimui su kitomis ugdymo įstaigomis bei socialiniais partneriais, skleidžia informaciją apie savo veiklą įvairiose žiniasklaidos priemonėse.

Atsakingumas. Keliant aukštus lūkesčius sau ir kitiems bei laikantis susitarimų, gimnazijoje sąžiningai vykdomos pareigos, prisiimama atsakomybė už savo elgesį ir veiklą.

Kūrybiškumas. Gimnazijai būdingas teigiamų pokyčių siekis, rūpinimasis geresniu rytojumi originaliais ir tinkamais sprendimais, kūrybiškas požiūris į situaciją, naujų koncepcijų kūrimas.

Bendruomeniškumas. Mokiniai, tėvai, pedagogai, darbuotojai - visi kuria vieną gimnazijos bendruomenę, turinčią kelių kartų ryšius, ilgalaikes tradicijas ir savitą kultūrą. Kiekvienas bendruomenės narys turi galimybę tobulėti, yra gerbiamas, išgirstas ir pastebėtas.

Humaniškumas. Gimnazija propaguoja bendras žmogiškąsias vertybes: meilę ir gerumą, gailestingumą ir supratimą, pagarbą kiekvienam žmogui. Siekiama sveikos ir fiziškai aktyvios gyvensenos, darnos su savimi ir kitais.

Filosofija

„Mylėti kitą žmogų – tai tobulėti pačiam“  Jan Twardowski

Strateginiai tikslai ir uždaviniai:

1 tikslas. Užtikrinti ugdymo kokybę kiekvienam mokiniui.

1.1. uždavinys. Atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimas.

1.2. uždavinys. Sąlygų kiekvienam mokiniui patirti sėkmę kūrimas, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą.

1.3. uždavinys. Mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, sukuriant emociškai saugų mikroklimatą.

2 tikslas. Tobulinti bendravimo, bendradarbiavimo ir reflektavimo kultūrą, įgyvendinant humanistinės kultūros ugdymo menine veikla programą.

2.1. uždavinys. Pasidalytosios lyderystės principų taikymas ir reflektavimo kultūros puoselėjimas.

2.2. uždavinys. Gimnazijos tinklaveikos tobulinimas.

2.3.uždavinys. Gimnazijos bendruomenės įsitraukimas į mokyklos 70-mečio jubiliejaus organizavimą.

3 tikslas. Kurti saugią ir šiuolaikišką gimnazijos aplinką.

3.1. uždavinys. Gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas ir pritaikymas šiuolaikiškam ugdymui(si).

3.2. uždavinys. Ugdymo proceso aprūpinimas naujomis skaitmeninėmis ir kt. mokymo priemonėmis.

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie