Socialinė pedagogė

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijo dirba

Agnieška Brovinienė Socialinė pedagogė

Vaiko auginimo atostogose

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo veikla

 • Šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.
 • Grąžina į mokyklą jos nelankančius mokinius.
 • Dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais bei specialistais, mokyklos administracija, tėvais (globėjais, rūpintojais), bendruomene sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.
 • Organizuoja nemokamą mokinių maitinimą.
 • Vykdo nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
 • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.).
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais, dirba su vaikais, jų šeimomis.
 • Organizuoja vaikų vasaros poilsį socialiai remtiniems bei rizikos grupės mokiniams.
 • Atstovauja vaiko teisėms švietimo įstaigoje ir už jos ribų.
 • Organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą neigiamų socialinių reiškinių prevencijos klausimais.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Atnaujinta: 2021-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 - 10.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30