Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos nuostatai 2020-10-14 10:16:39 8.97 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-09-09 16:21:44 451.22 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2020-10-14 10:16:39 320.74 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos asmens duomenų apsaugos taisyklės 2020-10-14 10:16:39 9.62 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 1 MB
Mokinių savivaldos nuostatai 2020-11-13 01:26:19 375.76 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų komiteto nuostatai 2021-01-30 11:58:36 80.99 KB
Tvarkos
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:55 855.72 KB
Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:56 444.5 KB
Įsakymas dėl 2021 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:56 810.06 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje įvertinimo tvarka 2021-09-20 09:44:56 446.59 KB
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:56 4.22 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:56 374.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 527.11 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 11.5 MB
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 158.03 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 229.65 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2021-09-20 09:44:57 459.94 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 276.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-09-20 09:44:57 202.32 KB
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarka Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2021-09-20 09:44:58 471.24 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:58 485.74 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:58 193.31 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:58 325.47 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:58 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga letine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:58 96.73 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 97.39 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 497.17 KB
Sprendimas dėl vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019-12-04 2021-09-20 09:44:59 270.7 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos metodinės tarybos darbo reglamentas 2021-09-20 09:44:59 138.05 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 449.78 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 249.52 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 406.06 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 3.04 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 1 MB
Taisyklės
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2021-04-15 11:36:44 313.57 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2021-08-10 19:55:06 2.75 MB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2021-08-10 19:55:06 5.95 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2020-11-13 01:48:18 125.03 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo taisyklės 2020-11-13 01:54:06 2.61 MB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją per e.sistemą grafikas 2021-08-10 19:55:00 266.41 KB
Įsakymas dėl 2021 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:56 810.06 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2021-03-31 15:55:01 608.1 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje įvertinimo tvarka 2021-09-20 09:44:56 446.59 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo 2021-03-17 2021-08-10 19:55:00 258.03 KB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2021-2022 m.m. 2021-08-10 19:55:01 705.07 KB
MOK- numeriai kviečiamų mokytis Sirokomlės gimnazijoje 2021-2022 m.m. 2021-05-25 21:54:43 474.99 KB
2021–2022 m. m. pirmų klasių sąrašai 2021-06-30 12:27:51 382.22 KB
2021–2022 m. m. 2-III (gimnazijos) klasių sąrašai 277.01 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021 m. veiklos planas 2021-02-10 12:57:18 1.04 MB
Įsakymas dėl 2020–2021 mokslo metams Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo plano pakeitimų 2020-08-31 2021-02-10 12:57:19 3.44 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas 2021-02-10 12:57:19 0.96 MB
2020 metų gimnazijos veiklos plano papildymas rugsėjo-gruodžio mėnesiams 2021-02-10 12:57:19 455.18 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2019-2020 m. m. veiklos planas 2021-02-10 12:57:19 1.29 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2018-2022 m. strateginis planas 2021-02-10 12:57:19 1.07 MB
Mokymosi praradimo dėl COVID–19 pandemijos kompensavimo planas 2021 metams 2021-02-10 12:57:19 572.13 KB
Įsakymas dėl 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos pabaigos laiko 2021-08-10 19:55:06 198.71 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 3.92 MB
Kiti dokumentai
2020-2021 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiai 2021-03-01 20:47:53 107.25 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programa 2021-03-01 20:47:53 381.3 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija 2021-03-01 20:47:53 360.04 KB
Papildomų konsultacijų, skirtų IV klasių mokiniams pasiruošti brandos egzaminams, II klasių mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui bei kitų klasių mokiniams spragoms likviduoti, tvarkaraštis 2021-08-10 19:55:06 220.59 KB
Dažniausiai abiturientų užduodami klausimai – atsakymai apie skiepus nuo COVID-19 438.61 KB
Abiturientų atmintinė 2021 2021-05-04 16:51:46 11.59 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo 2021-04-15 11:36:43 288.58 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenys 2021-04-25 22:07:28 0.96 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2020 m. metinis viešųjų pirkimų planas 2021-04-15 11:36:43 2.04 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansinė ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31. duomenis 2021-04-15 11:36:43 393.79 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansinė ataskaita 2018 m. 2021-04-15 11:36:43 388.56 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos metinis viešųjų pirkimų planas 2018 metams 2021-04-15 11:36:43 252.39 KB
Projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslo priemonėmis" prekių perdavimo ir priėmimo aktas 2021-04-15 11:36:44 260.06 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2021-04-15 11:36:44 313.57 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 249.52 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 6–10 metų amžiaus vaikams 2021-09-13 21:03:25 818.99 KB
2021-2022 m.m. valgiaraštis 5-12 klasių mokiniams 2021-09-13 21:03:25 2.33 MB
Moksleivių nemokamo maitinimo sauso maisto davinys 2021-09-13 21:03:25 466.43 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-01-24 2021-09-13 21:03:25 229.73 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-01-01 2021-09-13 21:03:25 777.41 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos metodinės rekomendacijos „Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas ekstremaliosiomis situacijomis, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu“ 2021-09-13 21:03:25 676.18 KB
Informacija dėl nemokamo priešmokyklinukų ir pirmokų maitinimo 2020-2021 m.m. 2021-09-13 21:03:26 379.7 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-13 21:03:26 372.08 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo 2020-08-26 2021-09-13 21:03:26 195 KB
6–10 metų vaikų 15 dienų pusryčių valgiaraštis 2021-09-13 21:03:26 1 MB
Valgiaraštis 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikams 2021-09-13 21:03:26 4.09 MB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas 2021-09-13 21:03:26 396.16 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo 2021-04-15 11:36:43 288.58 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 497.17 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2, 4, 6 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2019 m. ataskaita 2021-01-23 18:13:43 1.61 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2, 4, 6 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2018 m. ataskaita 2021-01-23 18:16:15 1.59 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos 2020–2025 metų programa 2021-01-29 16:11:18 416.81 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-01-29 16:11:43 375.36 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos gaisrinės saugos instrukcija 4.04 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas 657.86 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021–2022 m.m. 2021-09-09 19:24:22 250.8 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planas 2021-2022 m. m. 2021-09-09 19:24:22 209.83 KB
Įsakymas dėl gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudėties 2021-09-09 19:24:22 208.99 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos krizių valdymo komandos sudėties 2021-08-31 2021-09-09 19:24:22 235.4 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:22 6.53 MB
Krizių valdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:22 272.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:56 374.57 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos krizių valdymo komandos sudėties 2021-09-09 19:24:23 350.58 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:23 325.47 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 229.65 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:23 124.34 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:23 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2021-09-09 19:24:23 96.73 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021-09-09 16:21:44 649.77 KB
Mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimo į Vladislavo Sirokomlės gimnazijos patalpas tvarka 2021-09-09 16:14:59 604.85 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 3.04 MB
Dokumentai tėvams Atnaujinta Dydis
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:55 855.72 KB
Informacija tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus bei pagalbos galimybes vaikui/šeimai Vilniaus mieste 2021-08-10 19:54:59 525.07 KB
Įsakymas dėl organizavimo, koordinavimo ir testavimo vykdymo gimnazijoje 2021-09-09 16:14:58 351.43 KB
Savikontrolės tyrimų greitaisiais SARS-COV-2 antigeno testais organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-09-09 16:14:58 498.05 KB
Nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių metodu tyrimo SARS-COV-2 (219 NCOV) nustatyti tikralaikės PGR metodu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-09-09 16:14:58 625.8 KB
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją per e.sistemą grafikas 2021-08-10 19:55:00 266.41 KB
Įsakymas dėl 2021 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:56 810.06 KB
Mokytojų, abiturientų ir jų tėvų dažniausiai užduodami klausimai apie skiepijimą nuo COVID-19 2021-09-09 16:21:44 401.56 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje įvertinimo tvarka 2021-09-20 09:44:56 446.59 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo 2021-03-17 2021-08-10 19:55:00 258.03 KB
Vilniaus miesto savivaldybės mero kreipimasis į mokinių tėvelius 2021-08-10 19:55:00 334.49 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:56 374.57 KB
Sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose 2021-08-10 19:55:00 270.7 KB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2021-2022 m.m. 2021-08-10 19:55:01 705.07 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-08-10 19:55:01 276.55 KB
Informacija tėvams apie ilgesnį "Tėvų linijos" darbo laiką 2021-08-10 19:55:01 257.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2021-09-20 09:44:57 459.94 KB
Informacija tėvams apie pedikuliozę 2021-08-10 19:55:01 196.57 KB
Mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimo į Vladislavo Sirokomlės gimnazijos patalpas tvarka 2021-09-09 16:14:59 604.85 KB
Vaikams, kenčiantiems nuo anstvorio - LR Sveikatos ministerijos finansuojama programa 2021-08-10 19:55:01 108.73 KB
Informacija dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2021-08-10 19:55:01 578.96 KB
Švietimo ir mokslo ministerija primena: esant 20 laipsnių šalčio, pradinukai ir penktokai į mokyklą gali neiti. 2021-08-10 19:55:02 112.29 KB
Prašymas dėl vaiko brandumo mokytis mokykloje įvertinimo 2021-08-10 19:55:02 25 KB
Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ-Lit) 2021-08-10 19:55:02 153.07 KB
10 patarimų dvyliktokų tėvams 2021-08-10 19:55:02 149.11 KB
Pirmokų adaptacija: 10 naudingų patarimų 2021-08-10 19:55:03 153.98 KB
Sprendimas dėl vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019-12-04 2021-09-20 09:44:59 270.7 KB
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas 2021-08-10 19:55:03 120.46 KB
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinė programa – „BE ILIUZIJŲ” 2021-08-10 19:55:03 97.36 KB
Informacija mokinių tėvams. Kaip padėti vaikams lengviau adaptuotis mokykloje 2021-08-10 19:55:03 332.01 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 249.52 KB
Visuomenės sveikatos specialistų patarimai tėvams 2021-08-10 19:55:03 181.47 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 406.06 KB
Kur kreiptis pagalbos į policiją 2021-08-10 19:55:03 80.78 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 3.04 MB
Apie vaiko brandumą mokyklai 2021-08-10 19:55:03 440.45 KB
Informacija dėl Tabako kontrolės įstatymo pataisos 2021-08-10 19:55:04 72.06 KB
Informacija dėl naujos rūšies viešojo transporto bilieto kainos pradinukams 2021-08-10 19:55:04 104.36 KB
Patarimai „Egzaminų stresas. Kaip jį įveikti?“ 2021-08-10 19:55:04 203.08 KB
Rekomendacijos tėvams „Pozityvaus vaikų auklėjimo principai“ 2021-08-10 19:55:04 209.57 KB
Rekomendacijos tėvams „Kaip padėti vaikui mokytis?“ 2021-08-10 19:55:04 146.43 KB
Metodinės rekomendacijos „Kaip atpažinti vaiko gabumus?“ 2021-08-10 19:55:04 743.39 KB
Mano vaikas mokinys 2021-08-10 19:55:04 445.38 KB
Pranešimas spaudai apie Saugaus interneto tyrimo rezultatus 2021-08-10 19:55:05 97.9 KB
Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose programa 2021-08-10 19:55:05 117.54 KB
Pieno produktų vartojimo vaikams ir švietimo įstaigose programa „Pienas vaikams“ 2021-08-10 19:55:05 114.85 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2021-08-10 19:55:06 2.75 MB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2021-08-10 19:55:06 5.95 MB
Papildomų konsultacijų, skirtų IV klasių mokiniams pasiruošti brandos egzaminams, II klasių mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui bei kitų klasių mokiniams spragoms likviduoti, tvarkaraštis 2021-08-10 19:55:06 220.59 KB
Įsakymas dėl 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos pabaigos laiko 2021-08-10 19:55:06 198.71 KB
Sutikimas dėl dalyvavimo gimnazijos vykdomame testavime covid-19 ligai koronaviruso infekcijai įtarti ar diagnozuoti 339.08 KB
Paramos lėšų išlaidų ataskaitos Atnaujinta Dydis
1,2% 2020 metų Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 255.93 KB
2% 2019 metų Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 271.51 KB
2% 2017-11-03 — 2018-12-31 metų laikotarpio Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 542.2 KB
2% 2016-2017 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 625.04 KB
2% 2015-2016 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 100.34 KB
2% 2014-2015 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 110.03 KB
2% 2013-2014 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 115.74 KB
2% 2012-2013 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 106.84 KB
2% 2011-2012 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 31.54 KB
2% 2009-2010 m.m. Ataskaita 2021-01-25 12:09:37 121.76 KB
Svarbi informacija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl organizavimo, koordinavimo ir testavimo vykdymo gimnazijoje 2021-09-09 16:14:58 351.43 KB
Savikontrolės tyrimų greitaisiais SARS-COV-2 antigeno testais organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-09-09 16:14:58 498.05 KB
Nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių metodu tyrimo SARS-COV-2 (219 NCOV) nustatyti tikralaikės PGR metodu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-09-09 16:14:58 625.8 KB
LR ŠMM ministro įsakymas dėl pagrindinio ugdymo programos ir vidurinio ugdymo programos III gimnazijos klasės mokinių ugdymo proceso organizavimo 2020-2021 m.m. (2021-05-06) 2021-09-09 16:14:58 14.12 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl ugdymo pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas organizavimo 2021-09-09 16:14:58 415.12 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2021-09-09 16:14:58 229.72 KB
Įėjimų/išėjimų į gimnazijos patalpas schema (karantino metu) 2021-09-09 16:14:58 476.41 KB
Karantino atmintinė 2021-09-09 16:14:59 79.74 KB
Informacija, kaip saugiai reikia dėvėti vienkartinę medicininę veido kaukę 2021-09-09 16:14:59 1.16 MB
Informacija, kaip saugiai reikia dėvėti daugkartinę veido kaukę 2021-09-09 16:14:59 1.43 MB
Ugdymas Vilniuje karantino metu 2021-09-09 16:14:59 276.33 KB
Sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2021-09-09 16:14:59 207.84 KB
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 2021-09-09 16:14:59 277.99 KB
Mokinių lydėjimo/paėmimo, tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimo į Vladislavo Sirokomlės gimnazijos patalpas tvarka 2021-09-09 16:14:59 604.85 KB
Auditas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vl. Sirokomlės gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 m.m. 2021-08-23 15:17:19 778.92 KB
Vilniaus Vl. Sirokomlės gimnazijos 2020 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2021-08-23 15:17:19 186.08 KB
Plačiojo įsivertinimo anketa 2020 2021-08-23 15:17:19 627.13 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa rezultatų palyginimas 2017-2018 ir 2018-2019 2021-08-23 15:17:19 1.77 MB
Giluminio audito ataskaita 2017-2018 m.m. 2021-08-23 15:17:19 819.98 KB
Plačiojo įsivertinimo ataskaita 2016-2017 m.m. 2021-08-23 15:17:19 456.29 KB
Uniformos Atnaujinta Dydis
Mokyklinių uniformų kainos UAB „Savitas Stilius”  2020-11-13 01:52:47 133.62 KB
Mokyklinių uniformų UAB „Lelija“ pavyzdžiai  2020-11-13 01:52:47 130.46 KB
Megztinio UAB „Savitas Stilius” pavyzdys 2020-11-13 01:52:47 125.84 KB
Pagalbos mokiniui specialistai Atnaujinta Dydis
Pagalbos mokiniui specialistų veikla 2020-11-13 02:00:55 112.15 KB
Mokytojo padėjėjo veikla 2020-11-13 02:00:56 65.16 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms 2021-01-24 22:42:02 283.89 KB
Sprendimas „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ pakeitimo 2021-01-24 22:42:02 173.56 KB
Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmas 2021-01-24 22:42:02 276.87 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų 2021-01-24 22:42:02 197.06 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms 2021-01-24 22:42:02 417.5 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas 2021-01-24 22:42:02 527.11 KB
Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijų laikas 2021-01-24 22:42:02 191.93 KB
Mokymosi praradimo dėl COVID–19 pandemijos kompensavimo planas 2021 metams 2021-02-10 12:57:19 572.13 KB
Vilniaus pedagoginėspsichologinės tarnybos ugdymas nuotoliniu būdu rekomendacijos pedagogams, mokiniams, ir jų tėvams 2021-01-24 22:42:03 12.99 MB
Laisvai prieinamos metodinės priemonės elektroninėje erdvėje mokytojams ir mokiniams pagal bendrąsias programas 2021-01-24 22:42:03 426.57 KB
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (covid-19) 2021-01-24 22:42:03 451.06 KB
2020-2021 m. m. nuotolinės konsultacijos 5-12 klasių mokiniams 2021-01-24 22:42:03 400.97 KB
Socialinė parama Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl tarybos 2019-06-19 sprendimo nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo 2020-12-12 15:10:12 195 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2020-12-12 15:10:12 379.52 KB
Vadovo veiklos ataskaita Atnaujinta Dydis
L.e. direktoriaus pareigas 2020 m. veiklos ataskaita 2021-01-20 13:03:01 259.85 KB
Dokumentai mokytojams Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-09-09 16:21:44 451.22 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021-09-09 16:21:44 649.77 KB
Mokytojų, abiturientų ir jų tėvų dažniausiai užduodami klausimai apie skiepijimą nuo COVID-19 2021-09-09 16:21:44 401.56 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2021-09-09 16:21:45 620.35 KB
Atmintinė mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius klausos sutrikimų 2021-09-09 16:21:45 912.6 KB
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos mokytojams, kaip bendrauti su mokiniais apie koronavirusą (covid-19) 2021-09-09 16:21:45 427.82 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:56 374.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2021-09-09 16:21:45 418.11 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2021-09-09 16:21:45 225.05 KB
Dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklių patvirtinimo 2021-09-09 16:21:45 601.9 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-09-20 09:44:57 202.32 KB