Dokumentai
Ugdymo turinio įgyvendinimas Atnaujinta Dydis
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-10-19 13:40:41 13.38 MB
UTA komandos sudėtis 2023-10-19 13:40:41 593.45 KB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2023-10-19 13:40:42 1.17 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių 2022-2024 metams planas 2022-11-09 16:46:29 294.18 KB
Apie UTA socialinę partnerystę 5.84 MB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 8.18 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tarybos veiklos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 205.54 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Mokytojų tarybos veiklos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 378.04 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Mokinių tarybos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 217.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-10-21 10:18:56 320.74 KB
Tvarkos
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-12-08 11:44:24 202.08 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), asmenų lankymosi Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 443.87 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 194.3 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 355.61 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 610.31 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo sistema 2023-12-08 11:38:23 181.91 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 190.15 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 269.54 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-09-01) 2023-12-08 11:38:23 1.1 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas 2023-12-08 11:38:23 265.8 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 268.49 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 218 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių dalyko programos, dalyko kurso ir dalyko modulio keitimo tvarka 2023-12-08 11:38:23 119.39 KB
Krizių valdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-03-04) 2023-12-08 11:38:23 914.86 KB
Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-12-08 11:38:23 444.5 KB
LR ŠMSM Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 435.28 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 276.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 1 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 374.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-12-08 11:38:23 202.32 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2023-12-08 11:38:23 459.94 KB
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarka Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2023-12-08 11:38:23 471.24 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-12-08 11:38:23 489.51 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 325.47 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga letine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 96.73 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 1.21 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 97.39 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 497.17 KB
VVSG 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 855.72 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 449.78 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 249.52 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 406.06 KB
Taisyklės
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-09-13 16:07:51 3.98 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos asmens duomenų apsaugos taisyklės 2023-01-13 10:45:55 9.62 MB
Priekabiavimo, seksualinio, priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos taisyklės 2023-09-13 16:07:51 633.3 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2023-09-28 13:10:33 568.74 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2023-10-19 13:40:41 2.75 MB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2023-10-19 13:40:41 5.95 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos inventorizacijos taisyklės 543.7 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės 562.86 KB
Priėmimas į gimnaziją
Pirmokų adaptacija ir rekomendacijos tėvams 2023-08-24 10:44:26 14.44 MB
Vasaros metu, priimtų į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją, mokinių paskirstymas į klases 2023-08-24 10:44:26 61.05 KB
Priimtų į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją 1 kl. mokinių 2023-2024 m.m. paskirstymas į klases 2023-08-24 10:44:26 294.35 KB
Priimtų į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją 2-8 kl. mokinių 2023-2024 m.m. paskirstymas į klases 2023-08-24 10:44:26 277.32 KB
Priimtų į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją 5 kl. mokinių 2023-2024 m.m. paskirstymas į klases 2023-08-24 10:44:26 297.19 KB
Priimtų į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją 9 kl. mokinių 2023-2024 m.m. paskirstymas į klases 2023-08-24 10:44:26 294.48 KB
Priimtų į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją 11 kl. mokinių 2023-2024 m.m. paskirstymas į klases 2023-08-24 10:44:26 294.3 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2023-2024 m. m., sąrašai 2023-08-24 10:44:26 280.44 KB
2023 m. mokinių priėmimo komisijos į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją darbo tvarkos aprašas 2023-08-24 10:44:26 209.83 KB
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija per e.sistemą grafikas 2023 m. 2023-08-24 10:44:26 526.41 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-08-24 10:44:26 262.07 KB
Informacija apie priėmimą į 5,9,11 klases_2023-2024 m.m. 2023-08-24 10:44:26 183.49 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo 2023-08-24 10:44:26 278.15 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2023-2024 m.m. įvertinimo tvarka 2023-08-24 10:44:26 1.25 MB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimas 2023-2024 m.m. 2023-08-24 10:44:26 193.41 KB
Tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ 2023-10-19 13:40:41 8.39 MB
Dėl priešmokyklinio ugdymo ir 5-mečių vaikų įvertinimo PPT 2023-10-19 13:40:42 143.34 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-06 14:25:13 7.1 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023-2027 m. strateginis planas 2023-09-06 14:25:13 582.38 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023 m. veiklos planas 2023-09-06 14:25:13 1.32 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-06 14:25:13 868.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) planas 2023-2024 mokslo metams 154.31 KB
Kiti dokumentai
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023 metų vadovų, pavaduotojų ugdymui ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas 2023-02-23 21:15:39 327.04 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2021-2023 metų atestacijos programa 2023-02-23 21:15:39 381.3 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija 2023-02-23 21:15:39 360.04 KB
1-4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-11-08 15:10:45 199.79 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023-2024 m.m. konsultacijų centro tvarkaraštis 2023-10-22 22:41:31 401.79 KB
Konkurso "My Fairy Tale" rezultatai 2023-05-08 17:28:49 467.45 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-01 22:33:28 359.6 KB
Lenkijos Respublikos parama gimnazijai 2021 m. 2023-05-01 22:33:28 429.02 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2022 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 2023-05-01 22:33:28 443.12 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenys 2023-05-01 22:33:28 352.58 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenys 2023-05-01 22:33:28 0.96 MB
Dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo 2023-05-01 22:33:28 288.58 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2020 m. metinis viešųjų pirkimų planas 2023-05-01 22:33:28 2.04 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansinė ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31. duomenis 2023-05-01 22:33:28 393.79 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansinė ataskaita 2018 m. 2023-05-01 22:33:28 388.56 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos metinis viešųjų pirkimų planas 2018 metams 2023-05-01 22:33:28 252.39 KB
Projekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslo priemonėmis" prekių perdavimo ir priėmimo aktas 2023-05-01 22:33:28 260.06 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 249.52 KB
Sveikatos stiprinimo programos „MŪSŲ ŽINGSNIAI LINK SVEIKATOS“ nuostatai 2023-06-08 19:49:42 354.52 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-20 20:57:11 376.59 KB
6-10 metų vaikų 15 dienų nemokamo maitinimo valgiaraštis (pietūs) 2022-10-20 20:57:11 1.74 MB
6-10 metų vaikų 15 dienų pusryčių valgiaraštis 2022-10-20 20:57:11 809.29 KB
6-10 metų vaikų 15 dienų vakarienės valgiaraštis 2022-10-20 20:57:11 0.97 MB
Nuo 11 ir vyresnių metų mokinių 15 dienų maitinimo valgiaraštis 2022-10-20 20:57:11 2.02 MB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo (2022-08) 2022-10-20 20:57:11 278.39 KB
2022-2023 m.m. maitinimo tvarkaraštis 2023-09-28 13:10:33 199.58 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-01-24 2022-10-20 20:57:11 229.73 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-01-01 2022-10-20 20:57:11 777.41 KB
Informacija dėl pradinių klasių mokinių maitinimo užsakymo mėnesiui 2022-2023 m.m. 2023-10-19 13:40:41 284.07 KB
Sprendimas "Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 "Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo" pakeitimo"_nuo 2022_07_01 2023-10-19 13:40:42 198.03 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo (2021-10-27) 2023-10-19 13:40:42 397.28 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Mokinių praleistų pamokų pateisinimo prašymai 2023-10-19 13:40:41 38.79 KB
Prašymas dėl savirūpos pagalbos organizavimo 2023-10-19 13:40:41 19.45 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2022 metų viešųjų pirkimų planas 2022-03-27 20:04:21 153.15 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022-03-27 20:04:21 871.29 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2022-03-27 20:04:21 332.88 KB
Dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2021 metų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo 2023-05-01 22:33:28 288.58 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 497.17 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2, 4, 6 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2019 m. ataskaita 2021-01-23 18:13:43 1.61 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2, 4, 6 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2018 m. ataskaita 2021-01-23 18:16:15 1.59 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos 2020–2025 metų programa 2021-01-29 16:11:18 416.81 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-01-29 16:11:43 375.36 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos gaisrinės saugos instrukcija 4.04 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas 657.86 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m.m. 2023-09-13 15:55:55 197.53 KB
Įsakymas dėl Vaiko gerovės komisijos sudėties 2023-2024 m.m. 2023-09-13 15:55:55 243.25 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planas 2023-2024 m. m. 2023-09-13 15:55:55 120.39 KB
Įsakymas dėl krizių valdymo komandos sudėties gimnazijoje 2023-2024 m.m. 2023-09-13 15:55:55 156.88 KB
OLWEUS mokyklos pažymėjimas 2023-09-13 15:55:55 424.29 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-13 15:55:55 6.53 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-13 15:55:55 325.47 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-09-13 15:55:55 124.34 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-09-01) 2023-12-08 11:38:23 1.1 MB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2023-09-13 15:55:56 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2023-09-13 15:55:56 96.73 KB
Krizių valdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-03-04) 2023-12-08 11:38:23 914.86 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 374.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2023-12-08 11:38:23 459.94 KB
Profesinio orientavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo karjerai darbo grupės sudėtis ir pareigos 370.7 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-12-08 11:44:24 202.08 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2023-09-13 16:07:51 649.77 KB
Dokumentai tėvams Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-12-08 11:44:24 202.08 KB
Mokinių praleistų pamokų pateisinimo prašymai 2023-10-19 13:40:41 38.79 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), asmenų lankymosi Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 443.87 KB
Gyvenimo įgūdžių programa (GĮP) tėvams, globėjams ir rūpintojams 2023-10-19 13:40:41 746.26 KB
Įsakymas dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, komisijos sudarymo 2023-10-19 13:40:41 342.85 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 610.31 KB
PUPP 2023-2024 m.m. tvarkaraštis 2023-10-19 13:40:41 381.74 KB
Prašymas dėl savirūpos pagalbos organizavimo 2023-10-19 13:40:41 19.45 KB
NMPP tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-19 13:40:41 201.64 KB
Informacija tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus bei pagalbos galimybes vaikui/šeimai Vilniaus mieste 2023-10-19 13:40:41 525.07 KB
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2023-10-19 13:40:41 187.39 KB
Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas (2023-09-01) 2023-10-19 13:40:41 148.45 KB
Vilniaus miesto savivaldybės mero kreipimasis į mokinių tėvelius 2023-10-19 13:40:41 334.49 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2023-10-19 13:40:41 2.75 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-10-19 13:40:41 13.38 MB
Sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose 2023-10-19 13:40:41 270.7 KB
LR ŠMSM Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 435.28 KB
Gripas ir jo profilaktika 2023-10-19 13:40:41 416.48 KB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2023-10-19 13:40:41 5.95 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 374.57 KB
Kaip apsaugoti save ir kitus 2023-10-19 13:40:41 177.04 KB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2023-10-19 13:40:41 1.17 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2023-12-08 11:38:23 459.94 KB
Informacija apie virusus 2023-10-19 13:40:41 3.32 MB
Patarimai apie maistą 2023-10-19 13:40:41 846.43 KB
Informacija dėl pradinių klasių mokinių maitinimo užsakymo mėnesiui 2022-2023 m.m. 2023-10-19 13:40:41 284.07 KB
UTA komandos sudėtis 2023-10-19 13:40:41 593.45 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 1.21 MB
Tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ 2023-10-19 13:40:41 8.39 MB
Sprendimas "Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 "Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo" pakeitimo"_nuo 2022_07_01 2023-10-19 13:40:42 198.03 KB
VVSG 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 855.72 KB
Dėl priešmokyklinio ugdymo ir 5-mečių vaikų įvertinimo PPT 2023-10-19 13:40:42 143.34 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-10-19 13:40:42 276.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 249.52 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo (2021-10-27) 2023-10-19 13:40:42 397.28 KB
Informacija tėvams apie ilgesnį "Tėvų linijos" darbo laiką 2023-10-19 13:40:42 257.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 406.06 KB
Informacija tėvams apie pedikuliozę 2023-10-19 13:40:42 196.57 KB
Vaikams, kenčiantiems nuo anstvorio - LR Sveikatos ministerijos finansuojama programa 2023-10-19 13:40:42 108.73 KB
Informacija dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo 2023-10-19 13:40:42 578.96 KB
Švietimo ir mokslo ministerija primena: esant 20 laipsnių šalčio, pradinukai ir penktokai į mokyklą gali neiti. 2023-10-19 13:40:42 112.29 KB
Prašymas dėl vaiko brandumo mokytis mokykloje įvertinimo 2023-10-19 13:40:42 25 KB
Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ-Lit) 2023-10-19 13:40:42 153.07 KB
10 patarimų dvyliktokų tėvams 2023-10-19 13:40:42 149.11 KB
Pirmokų adaptacija: 10 naudingų patarimų 2023-10-19 13:40:42 153.98 KB
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas 2023-10-19 13:40:42 120.46 KB
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinė programa – „BE ILIUZIJŲ” 2023-10-19 13:40:42 97.36 KB
Informacija mokinių tėvams. Kaip padėti vaikams lengviau adaptuotis mokykloje 2023-10-19 13:40:42 332.01 KB
Visuomenės sveikatos specialistų patarimai tėvams 2023-10-19 13:40:42 181.47 KB
Kur kreiptis pagalbos į policiją 2023-10-19 13:40:42 80.78 KB
Apie vaiko brandumą mokyklai 2023-10-19 13:40:42 440.45 KB
Informacija dėl Tabako kontrolės įstatymo pataisos 2023-10-19 13:40:42 72.06 KB
Informacija dėl naujos rūšies viešojo transporto bilieto kainos pradinukams 2023-10-19 13:40:42 104.36 KB
Patarimai „Egzaminų stresas. Kaip jį įveikti?“ 2023-10-19 13:40:42 203.08 KB
Rekomendacijos tėvams „Pozityvaus vaikų auklėjimo principai“ 2023-10-19 13:40:42 209.57 KB
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2023-10-19 13:40:42 1.17 MB
Rekomendacijos tėvams „Kaip padėti vaikui mokytis?“ 2023-10-19 13:40:42 146.43 KB
Metodinės rekomendacijos „Kaip atpažinti vaiko gabumus?“ 2023-10-19 13:40:42 743.39 KB
Mano vaikas mokinys 2023-10-19 13:40:42 445.38 KB
Pranešimas spaudai apie Saugaus interneto tyrimo rezultatus 2023-10-19 13:40:43 97.9 KB
Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose programa 2023-10-19 13:40:43 117.54 KB
Pieno produktų vartojimo vaikams ir švietimo įstaigose programa „Pienas vaikams“ 2023-10-19 13:40:43 114.85 KB
Paramos lėšų išlaidų ataskaitos Atnaujinta Dydis
1,2% 2022 metų Ataskaita 2023-03-15 21:48:01 197.66 KB
1,2% 2021 metų Ataskaita 2023-03-15 21:48:01 254.13 KB
1,2% 2020 metų Ataskaita 2023-03-15 21:48:01 255.93 KB
2% 2019 metų Ataskaita 2023-03-15 21:48:01 271.51 KB
2% 2017-11-03 — 2018-12-31 metų laikotarpio Ataskaita 2023-03-15 21:48:01 542.2 KB
2% 2016-2017 m.m. Ataskaita 2023-03-15 21:48:01 625.04 KB
2% 2015-2016 m.m. Ataskaita 2023-03-15 21:48:01 100.34 KB
2% 2014-2015 m.m. Ataskaita 2023-03-15 21:48:01 110.03 KB
2% 2013-2014 m.m. Ataskaita 2023-03-15 21:48:01 115.74 KB
2% 2012-2013 m.m. Ataskaita 2023-03-15 21:48:01 106.84 KB
2% 2011-2012 m.m. Ataskaita 2023-03-15 21:48:01 31.54 KB
2% 2009-2010 m.m. Ataskaita 2023-03-15 21:48:01 121.76 KB
Svarbi informacija Atnaujinta Dydis
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2023-10-19 13:40:41 187.39 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl ugdymo pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas organizavimo 2022-01-18 15:57:29 415.12 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2022-01-18 15:57:29 229.72 KB
Karantino atmintinė 2022-01-18 15:57:29 79.74 KB
Ugdymas Vilniuje karantino metu 2022-01-18 15:57:30 276.33 KB
Sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2022-01-18 15:57:30 207.84 KB
Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose karantino sąlygomis 2022-01-18 15:57:30 277.99 KB
Auditas Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos įsivertinimo ir pažangos apklausų rezultatų 2022-2023 metų palyginimas 2023-06-17 10:47:17 471.11 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos įsivertinimo ir pažangos apklausos rezultatai 2021 2023-06-17 10:47:17 582.44 KB
Vilniaus Vl. Sirokomlės gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 m.m. 2023-06-17 10:47:17 778.92 KB
Vilniaus Vl. Sirokomlės gimnazijos 2020 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2023-06-17 10:47:17 186.08 KB
Plačiojo įsivertinimo anketa 2020 2023-06-17 10:47:17 627.13 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa rezultatų palyginimas 2017-2018 ir 2018-2019 2023-06-17 10:47:17 1.77 MB
Giluminio audito ataskaita 2017-2018 m.m. 2023-06-17 10:47:17 819.98 KB
Plačiojo įsivertinimo ataskaita 2016-2017 m.m. 2023-06-17 10:47:17 456.29 KB
Uniformos Atnaujinta Dydis
Mokyklinių uniformų UAB „Lelija“ pavyzdžiai  2022-10-10 17:06:34 130.46 KB
Megztinio UAB „Savitas Stilius” pavyzdys 2022-10-10 17:06:34 125.84 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 218 KB
Pagalbos mokiniui specialistai Atnaujinta Dydis
Pagalbos mokiniui specialistų veikla 2020-11-13 02:00:55 112.15 KB
Mokytojo padėjėjo veikla 2020-11-13 02:00:56 65.16 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms 2021-01-24 22:42:02 283.89 KB
Sprendimas „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ pakeitimo 2021-01-24 22:42:02 173.56 KB
Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmas 2021-01-24 22:42:02 276.87 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų 2021-01-24 22:42:02 197.06 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms 2021-01-24 22:42:02 417.5 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas 2021-01-24 22:42:02 527.11 KB
Vilniaus pedagoginėspsichologinės tarnybos ugdymas nuotoliniu būdu rekomendacijos pedagogams, mokiniams, ir jų tėvams 2021-01-24 22:42:03 12.99 MB
Laisvai prieinamos metodinės priemonės elektroninėje erdvėje mokytojams ir mokiniams pagal bendrąsias programas 2021-01-24 22:42:03 426.57 KB
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (covid-19) 2021-01-24 22:42:03 451.06 KB
Socialinė parama Atnaujinta Dydis
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl tarybos 2019-06-19 sprendimo nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo (2021-06-23) 2022-02-15 20:21:13 223.25 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2022-02-15 20:36:41 741.62 KB
Vadovo veiklos ataskaita Atnaujinta Dydis
Direktorės 2022 m. veiklos ataskaita 2023-03-27 17:47:24 1.89 MB
Direktorės 2021 m. veiklos ataskaita 2023-02-01 15:57:42 440.82 KB
Direktorės 2020 m. veiklos ataskaita 2023-02-01 15:57:42 463.71 KB
Dokumentai mokytojams Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-09-13 16:07:51 3.98 MB
Rekomendacijos pedagogams, dirbantiems su vaikais kurie turi elgesio ir emocinių sunkumų bei sutrikimų 2023-09-13 16:07:51 109.11 KB
Gyvenimo įgūdžių programa (GĮP) mokytojams 2023-09-13 16:07:51 766.02 KB
2022 m. vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas 2023-09-13 16:07:51 308.18 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2023-09-13 16:07:51 649.77 KB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-09-28 13:10:33 709.2 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2023-09-13 16:07:51 620.35 KB
PUPP 2023-2024 m.m. tvarkaraštis 2023-10-19 13:40:41 381.74 KB
Priekabiavimo, seksualinio, priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos taisyklės 2023-09-13 16:07:51 633.3 KB
Atmintinė mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius klausos sutrikimų 2023-09-13 16:07:51 912.6 KB
NMPP tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-19 13:40:41 201.64 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2023-09-13 16:07:51 418.11 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2023-09-13 16:07:51 225.05 KB
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos mokytojams, kaip bendrauti su mokiniais apie koronavirusą (covid-19) 2023-09-13 16:07:51 427.82 KB
Dėl Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklių patvirtinimo 2023-09-13 16:07:51 601.9 KB
Gripas ir jo profilaktika 2023-10-19 13:40:41 416.48 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 374.57 KB
Kaip apsaugoti save ir kitus 2023-10-19 13:40:41 177.04 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-12-08 11:38:23 202.32 KB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2023-10-19 13:40:41 1.17 MB
Informacija apie virusus 2023-10-19 13:40:41 3.32 MB
Patarimai apie maistą 2023-10-19 13:40:41 846.43 KB
UTA komandos sudėtis 2023-10-19 13:40:41 593.45 KB
Dokumentai mokiniams Atnaujinta Dydis
5-IV klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-28 13:10:33 225.34 KB
2023-2024 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščiai 2023-09-28 13:10:33 172.44 KB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-09-28 13:10:33 709.2 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 610.31 KB
Atmintinė abiturientui (-ei) 2023-09-28 13:10:33 4.53 MB
PUPP 2023-2024 m.m. tvarkaraštis 2023-10-19 13:40:41 381.74 KB
1-4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-11-08 15:10:45 199.79 KB
NMPP tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-19 13:40:41 201.64 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2023-09-28 13:10:33 568.74 KB
2022-2023 m.m. maitinimo tvarkaraštis 2023-09-28 13:10:33 199.58 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 2023-2024 m.m. konsultacijų centro tvarkaraštis 2023-10-22 22:41:31 401.79 KB
Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas (2023-09-01) 2023-10-19 13:40:41 148.45 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 218 KB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-10-19 13:40:41 13.38 MB
Gripas ir jo profilaktika 2023-10-19 13:40:41 416.48 KB
Kaip apsaugoti save ir kitus 2023-10-19 13:40:41 177.04 KB
Mobiliųjų telefonų žala žmogui 2023-10-19 13:40:41 1.17 MB
Informacija apie virusus 2023-10-19 13:40:41 3.32 MB
Patarimai apie maistą 2023-10-19 13:40:41 846.43 KB
Atmintinė III kl. gimnazistams ir gimnazistėms 223.24 KB
Programa „Mūsų žingsniai link sveikatos“ Atnaujinta Dydis
Sveikatos stiprinimo programos „MŪSŲ ŽINGSNIAI LINK SVEIKATOS“ nuostatai 2023-06-08 19:49:42 354.52 KB
Ataskaita sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo ataskaita 2023 644.52 KB
Pažymėjimas sveikata stiprinančia gimnazija 150.45 KB