Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Wizja, misja, filozofia

Wizja 

Gimnazjum, zrzeszające całą społeczność szkolną, kształci i wychowuje człowieka otwartego, twórczego i odpowiedzialnego, podejmującego decyzje w oparciu o humanistyczne wartości.

Misja 

Gimnazjum zapewnia wychowanie przedszkolne oraz wysoką edukację na poziomie szkoły początkowej, podstawowej i średniej jak też edukację pozaformalną, realizując przy tym elementy Koncepcji Kształcenia Kultury Humanistycznej poprzez Sztukę. Wychowuje człowieka uczciwego, twórczego i podejmującego odpowiedzialne decyzje w oparciu o wartości humanistyczne, człowieka, który swymi zdolnościami będzie służył dla dobra społeczeństwa. Dzięki współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców szkoła dba o rozwój środowiska edukacyjnego, służącego do aktywnego pobierania nauki i osiągnięcia sukcesu każdego ucznia.

Filozofia 

„Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą” – ks. Jan Twardowski

Podstawowe wartości:

    Człowiek.
    Miłość i radość.
    Współczucie i poszanowanie.

Cele strategiczne

1. Zapewnić jakość nauczania i skuteczność wychowania.
2. Dzięki promowaniu wartości humanistycznych stworzyć szkołę jako instytucję o wysokiej kulturze obcowania i współpracy, wychowywać liderów, propagować współpracę nauczycieli, uczniów, ich rodziców (opiekunów) oraz partnerów socjalnych.
3. Stworzyć odpowiednie warunki sprzyjające wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi ucznia w bezpiecznym i przyjaznym środowisku edukacyjnym. Formować wysoką renomę szkoły na zewnątrz.

Odnowiono: 2022-11-13
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie