Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Pedagodzy socjalni

Pedagodzy  socjalni
 

Wioleta Wincewicz Pedagog socjalny

Gabinet nr. 313, III piętro

Godziny pracy

Savaitės dienos

Darbo laikas

Mokytojų ir tėvų/globėjų/

rūpintojų konsultavimas

Pietūs

Pirmadienis

8.45 – 16.00

8.45 – 9.45

12.00 – 12.30

Antradienis

8.45 – 16.00

15.00 – 16.00

12.00 – 12.30 

Trečiadienis

8.45 – 16.00 8.45 – 9.45

12.00 – 12.30 

Ketvirtadienis

8.45 – 16.00 15.00 – 16.00 12.00 – 12.30
Penktadienis - -

Contacts

Email PisaćSocialinio pedagogo veikla

 • Šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.
 • Grąžina į mokyklą jos nelankančius mokinius.
 • Dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais bei specialistais, mokyklos administracija, tėvais (globėjais, rūpintojais), bendruomene sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.
 • Organizuoja nemokamą mokinių maitinimą.
 • Vykdo nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
 • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.).
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais, dirba su vaikais, jų šeimomis.
 • Organizuoja vaikų vasaros poilsį socialiai remtiniems bei rizikos grupės mokiniams.
 • Atstovauja vaiko teisėms švietimo įstaigoje ir už jos ribų.
 • Organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą neigiamų socialinių reiškinių prevencijos klausimais.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Odnowiono: 2024-02-21
Przerwa
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
 • E-Dziennik
 • Rodzicom
 • Uczniom
 • Nauczycielom
Wileńszczyzna – Ukrainie