Nuostatai

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 8.18 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tarybos veiklos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 205.54 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Mokytojų tarybos veiklos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 378.04 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2022-11-07 17:10:53 378.04 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Mokinių tarybos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 217.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-10-21 10:18:56 320.74 KB
Tvarkos
Įsakymas dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2022-11-28 2023-01-22 19:45:27 435.28 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-09-01) 2023-01-31 15:18:03 1.1 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:30 218 KB
Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-01-03 10:49:30 444.5 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:27 1.21 MB
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:27 855.72 KB
Krizių valdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-03-04) 2023-01-31 15:18:03 914.86 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:30 1 MB
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:30 4.22 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:30 527.11 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:30 11.5 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-01-03 10:49:30 202.32 KB
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:31 158.03 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-01-31 15:18:04 229.65 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:31 276.55 KB
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarka Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2023-01-03 10:49:31 471.24 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-01-31 15:18:04 374.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2023-01-31 15:18:04 459.94 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-01-03 10:49:31 489.51 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:31 193.31 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:31 325.47 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:31 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga letine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:31 96.73 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:31 97.39 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:31 497.17 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos metodinės tarybos darbo reglamentas 2023-01-03 10:49:31 138.05 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo (2021-12-18) 2023-01-22 19:45:28 583.14 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2023-01-03 10:49:31 449.78 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:28 249.52 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:28 406.06 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-01-22 19:45:28 3.04 MB
Taisyklės
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-11-07 17:10:53 3.98 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos asmens duomenų apsaugos taisyklės 2023-01-13 10:45:55 9.62 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2022-10-28 18:02:25 568.74 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2022-11-17 14:14:50 313.57 KB
Priekabiavimo, seksualinio, priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos taisyklės 2022-11-07 17:10:53 633.3 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2023-01-22 19:45:27 2.75 MB
Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persėkiojimo ir smurto Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos prevencijos taisyklės 2022-11-07 17:10:53 776.58 KB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2023-01-22 19:45:27 5.95 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos inventorizacijos taisyklės 543.7 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės 562.86 KB
Priėmimas į gimnaziją
Tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ 2023-01-27 11:32:01 8.39 MB
Dėl priešmokyklinio ugdymo ir 5-mečių vaikų įvertinimo PPT 2023-01-27 11:43:37 143.34 KB

Atnaujinta: 2022-11-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie