Nuostatai

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 8.18 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tarybos veiklos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 205.54 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Mokytojų tarybos veiklos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 378.04 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Mokinių tarybos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 217.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-10-21 10:18:56 320.74 KB
Tvarkos
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-11 10:08:54 194.3 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 1.06 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-11 10:08:54 355.61 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 202.08 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo sistema 2024-01-11 10:08:54 181.91 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2024-01-11 10:08:54 190.15 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 545.31 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-11 10:08:54 269.54 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-09-01) 2024-01-11 10:08:54 1.1 MB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), asmenų lankymosi Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 443.87 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2024-01-11 10:08:54 662.63 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas 2024-01-11 10:08:54 265.8 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas 2024-01-11 10:08:54 268.49 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2024-03-05 22:00:09 504.95 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 610.31 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių dalyko programos, dalyko kurso ir dalyko modulio keitimo tvarka 2024-01-21 12:50:33 209.4 KB
Krizių valdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-03-04) 2024-01-11 10:08:54 914.86 KB
Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-01-11 10:08:54 444.5 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-11 10:08:54 276.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašas 2024-01-11 10:08:54 1 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka 2024-01-11 10:08:54 202.32 KB
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarka Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2024-01-11 10:08:54 471.24 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-01-11 10:08:54 489.51 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-11 10:08:54 325.47 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2024-01-11 10:08:54 183.35 KB
LR ŠMSM Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 435.28 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga letine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2024-01-11 10:08:54 96.73 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2024-01-11 10:08:54 97.39 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 374.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2024-01-11 10:08:54 449.78 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2024-02-09 20:13:42 459.94 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 1.21 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-09 20:13:42 249.52 KB
Taisyklės
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-09-13 16:07:51 3.98 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos asmens duomenų apsaugos taisyklės 2023-01-13 10:45:55 9.62 MB
Priekabiavimo, seksualinio, priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos taisyklės 2023-09-13 16:07:51 633.3 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2023-09-28 13:10:33 568.74 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2024-02-09 20:13:42 2.75 MB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2024-02-09 20:13:42 5.95 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos inventorizacijos taisyklės 543.7 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės 562.86 KB
Priėmimas į gimnaziją
2024 Mokinių priėmimo komisijos į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją darbo tvarkos aprašas 2024-03-30 18:52:05 117.03 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją 2024-2025 m.m. komisijos sudarymo 2024-03-30 18:52:05 278.15 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2024-2025 m.m. įvertinimo tvarka 2024-03-30 18:52:05 1.57 MB
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją per e.sistemą 2024 m. grafikas 2024-03-30 18:52:05 172.54 KB
Tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ 2024-03-30 18:52:05 8.39 MB
Pirmokų adaptacija ir rekomendacijos tėvams 2024-03-30 18:52:05 14.44 MB
Dėl priešmokyklinio ugdymo pradžios ir vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 2024-03-30 18:52:05 147.44 KB
Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-03-30 18:52:05 265.88 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-03-30 18:52:05 262.07 KB

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie