Nuostatai

Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 8.18 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tarybos veiklos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 205.54 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Mokytojų tarybos veiklos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 378.04 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Mokinių tarybos nuostatai 2022-10-21 10:18:56 217.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-10-21 10:18:56 320.74 KB
Tvarkos
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-12-08 11:44:24 202.08 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), asmenų lankymosi Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 443.87 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 194.3 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 355.61 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 610.31 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo sistema 2023-12-08 11:38:23 181.91 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 190.15 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 269.54 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-09-01) 2023-12-08 11:38:23 1.1 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas 2023-12-08 11:38:23 265.8 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 268.49 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 218 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių dalyko programos, dalyko kurso ir dalyko modulio keitimo tvarka 2023-12-08 11:38:23 119.39 KB
Krizių valdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas (2022-03-04) 2023-12-08 11:38:23 914.86 KB
Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-12-08 11:38:23 444.5 KB
LR ŠMSM Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 435.28 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 276.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 1 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 374.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-12-08 11:38:23 202.32 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2023-12-08 11:38:23 459.94 KB
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarka Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2023-12-08 11:38:23 471.24 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-12-08 11:38:23 489.51 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 325.47 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga letine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 96.73 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 1.21 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 97.39 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 497.17 KB
VVSG 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 855.72 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 449.78 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 249.52 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2023-12-08 11:38:23 406.06 KB
Taisyklės
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-09-13 16:07:51 3.98 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos asmens duomenų apsaugos taisyklės 2023-01-13 10:45:55 9.62 MB
Priekabiavimo, seksualinio, priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos taisyklės 2023-09-13 16:07:51 633.3 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2023-09-28 13:10:33 568.74 KB
Įsakymas dėl internetinės svetainės www. syrokomla.lt privatumo politikos patvirtinimo 2023-10-19 13:40:41 2.75 MB
Įsakymas dėl vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 2023-10-19 13:40:41 5.95 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos inventorizacijos taisyklės 543.7 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės 562.86 KB
Priėmimas į gimnaziją
Pirmokų adaptacija ir rekomendacijos tėvams 2023-08-24 10:44:26 14.44 MB
Vasaros metu, priimtų į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją, mokinių paskirstymas į klases 2023-08-24 10:44:26 61.05 KB
Priimtų į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją 1 kl. mokinių 2023-2024 m.m. paskirstymas į klases 2023-08-24 10:44:26 294.35 KB
Priimtų į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją 2-8 kl. mokinių 2023-2024 m.m. paskirstymas į klases 2023-08-24 10:44:26 277.32 KB
Priimtų į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją 5 kl. mokinių 2023-2024 m.m. paskirstymas į klases 2023-08-24 10:44:26 297.19 KB
Priimtų į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją 9 kl. mokinių 2023-2024 m.m. paskirstymas į klases 2023-08-24 10:44:26 294.48 KB
Priimtų į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją 11 kl. mokinių 2023-2024 m.m. paskirstymas į klases 2023-08-24 10:44:26 294.3 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2023-2024 m. m., sąrašai 2023-08-24 10:44:26 280.44 KB
2023 m. mokinių priėmimo komisijos į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją darbo tvarkos aprašas 2023-08-24 10:44:26 209.83 KB
Priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija per e.sistemą grafikas 2023 m. 2023-08-24 10:44:26 526.41 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-08-24 10:44:26 262.07 KB
Informacija apie priėmimą į 5,9,11 klases_2023-2024 m.m. 2023-08-24 10:44:26 183.49 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudarymo 2023-08-24 10:44:26 278.15 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2023-2024 m.m. įvertinimo tvarka 2023-08-24 10:44:26 1.25 MB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimas 2023-2024 m.m. 2023-08-24 10:44:26 193.41 KB
Tarybos sprendimas „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo“ 2023-10-19 13:40:41 8.39 MB
Dėl priešmokyklinio ugdymo ir 5-mečių vaikų įvertinimo PPT 2023-10-19 13:40:42 143.34 KB

Atnaujinta: 2023-12-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.00 - 14.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.50 - 11.35
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.50 - 15.35
Wileńszczyzna – Ukrainie