Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:55 855.72 KB
Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:56 444.5 KB
Įsakymas dėl 2021 m. mokinių priėmimo į Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:56 810.06 KB
Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje įvertinimo tvarka 2021-09-20 09:44:56 446.59 KB
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:56 4.22 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:56 374.57 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 527.11 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 11.5 MB
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 158.03 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 229.65 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos tvarkos aprašas dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtariant galimų smurtų artimoje aplinkoje 2021-09-20 09:44:57 459.94 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:57 276.55 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka 2021-09-20 09:44:57 202.32 KB
Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarka Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 2021-09-20 09:44:58 471.24 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-09-20 09:44:58 485.74 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:58 193.31 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:58 325.47 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus trauma tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:58 183.35 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga letine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:58 96.73 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 97.39 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 497.17 KB
Sprendimas dėl vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 2019-12-04 2021-09-20 09:44:59 270.7 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos metodinės tarybos darbo reglamentas 2021-09-20 09:44:59 138.05 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 449.78 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės neformaliojo (pasirenkamojo) ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 249.52 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 406.06 KB
Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 3.04 MB
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos vidaus kontrolės politikos tvarkos aprašas 2021-09-20 09:44:59 1 MB